اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سرتیپ دوم ستاد احمد طاهری

کارشناسی ارشد علوم سیاسی فرمانده انتظامی استان س وب

ali110.rezaagmail.com
09183350015

سردبیر

نورمحمد یعقوبی

مدیریت فناوری اطلاعات سردبیر

nm.yaghoubigmail.com
09155409214

مدیر اجرایی

مهدی جوینده

کارشناسی ارشد حقوق مسئول دفتر تحقیقات

rezapooya1980gmail.com
09151403018

اعضای هیات تحریریه

غلامرضا زمانیان

اقتصاد عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

zamanianeco.usb.ac.ir
09155430614

عبدالرسول حسنی فر

علوم اجتماعی عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

hasanifargmail.com
09127100614

احمد مهربان

مهندسی زراعت عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

ahmadmh2004yahoo.com
09153411134

احمد مجوزی

زبان انگلیسی عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی

a.mojavezigmail.com
09153418612

بهروز بهبودیان

حقوق عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

behrouzbehboudiangmail.com
0915419252

علی اصانلو

اطلاعات عضو هیات علمی دانشگاه امین ناجا

a-osanlusbu.ac.ir
09109992272

علی عبد آلی

مدیریت عضو هیات علمی دانشگاه امین ناجا

abdali9192gmail.com
09123477908

اکبر سلیمی

مدیریت عضو هیات علمی دانشگاه امین ناجا

salimo.1391yahoo.com
09151227670

محمد قاسمی

مدیریت عضو هیات علمی داانشگاه سیستان و بلوچستان

mohamad1353gmail.com
09153420717

عیسی ابراهیم زاده

جغرافیا عضو هیات علمی دانشگاه سیستان وبلوچستان

iebrahimzadehgmail.com
09151419073

مرضیه اسفندیاری

اقتصاد عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

m.esfandiarieco.usb.ac.ir
09153438230