راهنمای نویسندگان

 • مقاله ارسالی حاصل پژوهش­های میدانی حوزه نظم و امنیت شهرهای مرزی استان سیستان و بلوچستان باشد و اصول علمی پژوهش در آن رعایت شود.
 • مقاله ارسالی تایپ شده و صفحات آن از 15 تا 25 صفحه باشد و به ترتیب عنوان مقاله، نام نویسنده، درجه علمی، عنوان شغلی، محل خدمت، شماره تلفن و نشانی اینترنتی نوشته و در دو نسخه به همراه سی دی آن با نرم‌افزار word به نشانی نشریه ارسال گردد.
 • مقاله دریافتی به هیچ وجه برگشت داده نخواهد شد و نشریه در قبول یا رد و ویرایش مقاله بدون تغییر در محتوای آن آزاد است.
 • نشریه در یکسان‌سازی اصطلاحات علمی و بر اساس شیوه‌نامه خود عمل خواهد کرد.
 • مقاله نباید قبلاً در نشریات دیگر به چاپ رسیده باشد.
 • مقاله ارسالی دارای دو چکیده حداکثر 200کلمه­ای به زبان­های فارسی و انگلیسی به همراه کلید­واژه­ها باشد.
 • هر مؤلف (نویسنده مقاله) مسئولیت درستی مقاله خود و حفظ حقوق دیگر مؤلفان را بر عهده دارد.
 • در متن مقاله هر جا که لازم باشد، نام مؤلف، سال انتشار، منبع و صفحه موردنظر در داخل پرانتز نوشته شده و در مورد اصطلاحات و اسامی خارجی آن‌ها در پاورقی آورده شود.
 • ارجاعات داخل متن مقاله به‌صورت نام خانوادگی، سال انتشار(برای نقل‌قول‌های غیرمستقیم) و یا به‌صورت نام خانوادگی، سال انتشار و شماره صفحه(برای نقل‌قول‌های مستقیم) مشخص شود.
 • مقاله ارسالی دارای عنوان، چکیده، مقدمه، روش تحقیق، مبانی نظری، یافته‌ها، نتیجه‌گیری، پیشنهادهای حل مسئله مورد بررسی و منابع مورد استفاده به شرح ذیل باشد.

عنوان: مقاله باید گویا و بیانگر محتوای مقاله باشد، نام و نام خانوادگی، درجه علمی و مؤسسه­ای که مؤلف در آن اشتغال دارد باید در زیر عنوان قید شود.

چکیده: چکیده مقاله شرح مختصر و جامع از محتویات مقاله است که شامل هدف، روش پژوهش، پیشینه منابع، ضرورت، جامعه آماری، یافته‌ها و نتیجه­گیری است. تعداد کلمات به کار رفته در چکیده نباید از 200 کلمه تجاوز کند و در پایان آن کلیدواژه‌ها نوشته شود.

مقدمه: این بخش ارائه­کننده مسئله مورد پژوهش و منظور پژوهشگران از پژوهش و انتشار آن است. بدین منظور در مقدمه باید زمینه­های قبلی پژوهش و ارتباط آن با موضوع مقاله به اجمال بیان شود و در پایان به انگیزه تحقیق اشاره شود.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش: شامل ت‍ئوری­ها، دیدگاه‌ها و تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی به‌اختصار و با رعایت اصول پیشینه و مبانی نظریه­نویسی می­باشد.

روش­شناسی تحقیق: این قسمت باید بیانگر چگونگی و روند انجام پژوهش و شامل روش تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه‌گیری، روش جمع­آوری اطلاعات، اعتبار و روایی ابزارها و روش تجزیه‌وتحلیل دادها باشد. درباره کارهای آماری روش­های به‌کاررفته شده باید به شیوه­ای قابل‌درک یادآوری شود.

بحث و نتیجه‌گیری: نتایج به دست آمده از یافته­های تحقیق در این بخش نگاشته می­شود.

یافته‌ها و نتایج به دست آمده باید به‌گونه‌ای منطقی و مفید ارائه شود.

پیشنهادهای حل مسئله: در این قسمت به پیشنهادهای مبتنی بر نتایج و یافته­های تحقیق به‌اختصار اشاره می­شود.

منابع و مآخذ: فهرست منابع به شکل زیر در آخر مقاله و در صفحه‌ای جداگانه برحسب حروف الفبایی نام خانوادگی نویسنده اول تنظیم و به ترتیب شماره­گذاری می­شود:

کتاب فارسی:نام خانوادگی، نام مؤلف، تاریخ انتشار، عنوان کتاب، محل انتشار، نام ناشر.

کتاب ترجمه: نام خانوادگی، نام مؤلف، تاریخ انتشار، عنوان کتاب، مترجم، محل انتشار، نام ناشر.

مقاله فارسی: نام خانوادگی، نام نویسنده، تاریخ انتشار، عنوان مقاله، محل انتشار، شماره مجله، ناشر.

مقاله لاتین: نام خانوادگی، نام نویسنده، تاریخ انتشار، عنوان مقاله، نشانی اینترنتی.

مقالات و گزارش‌های تحقیقاتی چاپ‌نشده: نام خانوادگی، نام نویسنده، تاریخ ارائه، عنوان مقاله یا گزارش، محل ارائه.

 • مقاله ارسالی توسط هیأت تحریریه و هیأت داوران بررسی و ارزشیابی خواهد شد و در صورت تأئید به چاپ خواهد رسید.

نویسندگان می­توانند مقاله را از طریق پست الکترونیکی به نشانی فصلنامه ارسال کنند