اهداف و چشم انداز

کمک به ارتقا نظم و امنیت استان سیستان و بلوچستان بخصوص شهرهای مرزی در سراسر کشور