دوره و شماره: دوره 9، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 1-139 
3. تأثیر فرهنگ‌سازمانی بر تعارضات کار و خانواده با نقش متغیر میانجی تعهد سازمانی

صفحه 46-66

فرح‌ناز آهنگ؛ ابوبکر رئیسی؛ گل بهار پوانجنار؛ محمدحسین دولت‌خواه