دوره و شماره: دوره 10، شماره 33، زمستان 1398، صفحه 1-137 
5. نقش پلیس در تأمین امنیت اقتصادی

صفحه 100-118

احمد اکبری؛ ناصر معمارزاده